Sản phẩm chung

  • Các dự án khởi nghiệp
  • Phát triển sản phẩm mới/ sản phẩm mẫu cho khách hàng (dịch vụ in 3D, phát triển công thức sản phẩm mới, software prototype,…)
  • Các khóa đào tạo ngắn hạn
  • Dịch vụ tư vấn và phát triển các giải pháp (cải tiến) cho doanh nghiệp
  • Phát triển phần mềm