Dịch Vụ

 • Huy động vốn cho các dự án khởi nghiệp
 • Đầu tư cấp vốn
 • Dịch vụ cơ sở vật chất
  • Labs: Dùng để phát triển sản phẩm mẫu
  • Phòng họp: gặp gỡ các đối tác và làm việc
  • Dịch vụ hậu cần
 • Tổ chức sự kiện và đào tạo
 • Tư vấn khởi nghiệp
  • Nghiên cứu và phát triển sản phẩm
  • Tư vấn luật
  • Tư vấn kế toán
  • Tư vấn marketing
  • Tuyển dụng
  • Phát triển phần mềm
  • Tư vấn kỹ thuật